מתי ניתן לעכב היווספות הפרשי ריבית על חוב פסוק ?

כאשר מעוכב ביצוע פסק הדין ומלוא החוב הפסוק מופקד בקופת בית המשפט – אין צורך עוד להמריץ את החייב לבצע את התשלום. היינו, משמילא החייב אחר החיוב, הוציא את הסכום מרשותו והפקידו בקופת בית המשפט, אין מקום לחייבו גם בריבית על סכום זה.

לקריאת המאמר לחץ [הפרשי ריבית]

פיגור בהלוואה מהו שיעור הריבית בו יחויב הפיגור בהלוואה ?

מהו שיעור הריבית בו יחויב הפיגור בהלוואה האם יהיה בהתאם למוסכם בהסכם על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות או לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה

פס"ד במחוזי – הסכמים יש לכבד

בית המשפט המחוזי אישר פסק בורר מתוקן בו נקבע כי שיעור הריבית בו חויב הפיגור בהלוואה יהיה בהתאם למוסכם בהסכם על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, זאת לאחר שהורה לבורר לתקן את פסק הבורר שקבע כי פיגור בהחזר ההלוואה יחויב לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ולא על פי הסכם ההלוואה שקבע חיוב ריבית מקסימאלית לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

לצפייה במאמר לחץ [הסכמים יש לכבד] 

ריבית פיגורים במשכנתא על דירת מגורים – מחשבון לחישוב ריבית חשב כללי (חשכ"ל)

ריבית פיגורים במשכנתא על דירת מגורים – המחשבון מאפשר חישוב ריבית המבוסס על טבלאות ריבית שונות של החשב הכללי לרבות ריבית חשכ"ל – חשב כללי , ריבית פיגורים וריבית פיגורים במשכנתא על דירת מגורים. חשוב לציין כי טבלת ריבית חשכ"ל – פיגורים למשכנתאות מסתמכת על צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי ) (תיקון) התשס"ב -2002

לכניסה למחשבון ריבית לחישוב ריבית חשכ"ל לחץ [חשב כללי ]