מחשבון ריבית לחישוב הפרשי הצמדה וריבית

באמצעות מחשבון ריבית זה שהינו אחד ממחשבונים פיננסיים באתר מ.א. בקרה וניהול בע”מ תוכל לבצע חישוב ריבית והפרשי הצמדה למדד על סכומים בשיטת הריבית הפשוטה או בשיטת ריבית דה ריבית שנתית, רבעונית, חודשית או שבועית ולקבל תשובות לשאלות שונות כגון:

האם חשבון הבנק שלך זוכה במלוא התשואה על השקעתך בפיקדון בנקאי צמוד מדד בתוספת ריבית ?

בתאריך 1/5/06 השקעת 150,000 ₪ בפקדון בנקאי צמוד למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית של 4%. בתאריך 1/2/08 נפרע הפקדון לחשבון הבנק שלך בסכום של 165,029.70 ₪. ברצונך לבדוק את הסכום שהתקבל (בהנחה שלא משולם מס).

מחשבון ריבית לחישוב חוב לפי ריביות החשב הכללי

באמצעות מחשבון ריבית זה שהינו אחד ממחשבונים פיננסיים באתר מ.א. בקרה וניהול בע"מ, תוכל לבצע חישוב ריבית על חוב לפי שיעורי ריבית שונים של החשב הכללי באוצר.

ריבית החשב הכללי משמשת כבסיס לחישוב מרבית הריביות בהסכמים וההתקשרויות של המדינה. ריבית זו מתואמת ומתעדכנת במקביל לריבית במשק ומשתנה בהתאמה לכל שינוי של הריבית עליה מודיע בנק ישראל.

במחשבון זה תוכל לבצע חישוב ריבית לפי טבלת החשב הכללי, טבלת ריבית בגין איחור העברת כספים מהמערכת הבנקאית וטבלת ריבית פיגורים למשכנתאות דיור.

מחשבון ריבית לחישוב חוב לפי ריבית ליבור (Libor )

באמצעות מחשבון ריבית זה שהינו אחד מממחשבונים פיננסיים באתר מ.א. בקרה וניהול בע"מ תוכל לבצע חישוב ריבית על חוב לפי שיעורי ריבית מט"ח המתבססים על שיעור ריבית הליבור ולתקופות אשר יקבעו ע"י המשתמש.
באמצעות מחשבון מט"ח ניתן לקבל דוחות המפרטים את החוב ברמה חודשית ו/או רבעונית.

לצורך קביעת שיעור הריבית על קרן החוב, מקובל להגדיר "ליבור" (London InterBank Offered Rate) כדלקמן:
"ליבור" פירושו שער הריבית שיקבע ע"י הבנק כשיעור הריבית הגבוה ביותר (מעוגל כלפי מעלה, עד ל – 1/8 הקרובה של אחוז אחד) שבו מוצעים לו ביום הקובע בשוק הבין – בנקאי בלונדון או בשוק בין – בנקאי אחר באירופה, פיקדונות במטבע האשראי לתקופה מקבילה לתקופת העדכון שמן העניין.

מ.א. בקרה וניהול : ריבית החובה בחלק מהבנקים מתייקרת מעבר לעליה בשיעור הפריים

בהתאם להחלטת הנגיד, יעלה שיעור ריבית הפריים בבנקים השונים, החל מיום 30/05/08 ב- 0.25% לשיעור כולל של 5% לשנה.

מבדיקה שערכו כלכלני מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנקים עולה , כי בנוסף לעליה בשיעור ריבית הפריים, העלה בנק הפועלים גם את שיעור תוספת הסיכון לחשבונות המוגדרים כ- "חח"ד עסקי" ו- "חח"ד עסקי מדורג", בשיעורים שנתיים הנעים בין 1.5% ל- 2.5%. זאת, בהתאם למדרגת הריבית.

העלאת שיעורי ריבית הפריים ותוספת הסיכון מביאה את ריבית החובה בחשבונות בנק עסקיים עם מסגרות אשראי מאושרות, המתנהלים בבנק הפועלים, מרמה שעד עתה נעה בין 8.25% ל- 9.75% לשנה, לרמה שהחל מסוף חודש זה תעמוד על 10% עד 12.5% לשנה.

לעומת זאת, בנק מזרחי טפחות, הגדיל את תוספת הסיכון בשיעור של 0.5% לשנה בכל סוגי החשבונות, למעט אותם חשבונות המוגדרים כ- "חשבונות חח"ד תאגידים".

בנק לקוח – הקדמת תרופה למכה

כלל שימושי היכול לסייע במניעת מצבי חיכוך בין הלקוח לבין מנהל הבנק שלו :

מנהלי עסק, המבחינים בכניסה לחריגה, אינם יכולים להסתפק בהנחה שהבנק "לא ישים לב" ויתעלם.

בעידן המחשב נשלפים לקוחות חריגים אוטומטית ולכן, ראוי לפנות לגורם המוסמך בבנק ולהתאים עמו מסגרת אשראי לצורכי העסק.
ככלל, ככל שניתן יהיה לתכנן ולחזות לטווח ארוך יותר את צורכי האשראי, כך תשתפר גם רמת התקשורת עם הבנק. מומלץ לנהל דיאלוג שוטף עם מנהל הסניף שיביא להורדת רמת החרדה. אין דבר המפחיד בנק יותר מעסק שאינו בשליטה ולכן, חשוב לקבוע נוהל קבוע להעברת תחזית תזרים מעודכנת לבנק.

עסק שמבצע בדיקת חשבונות באופן שוטף ומעביר לבנק מידע על העמידה בתוכנית העסקית והפיננסית ואפילו דיווחים שוטפים, מגביר את רמת-אמינותו ואת נכונות הבנק לסייע במידת הצורך. הניסיון מלמד, כי פעילות כזו תורמת בטווח הארוך לטיב היחסים בין החברה לבנק ומקלה על השגת הסדרים בריבית נמוכה כשהחברה נקלעת לקשיים. עם זאת, חשוב להקפיד שלא למסור מידע בלתי אמין או שקרי העלול להביא במהירות להתדרדרות היחסים.

ריבית פיגורים בהוצאה לפועל

שאלת גולש :

מה שווי החוב כולל הריבית נכון להיום, אם קרן החוב לבנק לאומי בחשבון עו"ש פרטי, עמדה בתאריך 31/12/199 על סך של 35,000 ₪.

תשובתנו :

בחישוב שבוצע במחשבון ריבית "חישוב חוב לבנק בהוצל"פ" הממוקם באתר מ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מ המתמחה בחישובי ריבית בנק והמספקת חוות דעת מומחה לצרכים משפטיים נתקבלה התוצאה הבאה :

שווי קרן החוב כולל ריבית פיגורים, נכון לתאריך 25/05/08, הינה סך של 171,450 ₪.

חשוב לציין, כי לסכום קרן החוב יש להוסיף שכ"ט עו"ד ואגרות, בצירוף ריבית פיגורים צמודה מיום קבלת פסק הדין ועד יום התשלום בפועל.

מחשבון משכנתא לחישוב הלוואת משכנתא – לפי לוח שפיצר

בימים אלה נוספו מחשבוני ריבית לאתר חברת מ.א. בקרה וניהול 1987 בע"מ המתמחה מזה 21 שנה בבדיקת חשבונות בנקים וחישובי ריבית לצרכים משפטיים.

בין המחשבונים מחשבון לחישוב הלוואת משכנתא – לפי לוח שפיצר.
באמצעות מחשבון ריבית זה תוכל להפיק לוח סילוקין להלוואה או לעסקה כאשר ההחזרים החודשיים הינם שווים ומבוצעים בסוף כל חודש (לוח שפיצר – החזר הקרן החודשי אינו קבוע) ולקבל תשובות לשאלות שונות כגון מה סכום התשלום החודשי, במידה והנך מעוניין לקבל הלוואה בסך 100,000 ₪ למשך 5 שנים בריבית שנתית של 6%.

מחשבון ריבית לחישוב ריבית והפרשי שער

באמצעות מחשבון ריבית זה ניתן לבצע את החישובים הבאים:

א. חישובי ריבית והפרשי שער במט"ח בשיטת הריבית הפשוטה או בשיטת ריבית דה ריבית שנתית, רבעונית, חודשית ושבועית.

ב. חישוב ריבית במטבע מקומי בשיטת הריבית הפשוטה או בשיטת ריבית דה ריבית שנתית, רבעונית, חודשית ושבועית.

באמצעות מחשבון זה תוכל לקבל תשובות לשאלות שונות כגון מה יהיה סכום הפרשי השער בתאריך 1/2/07 , אם בתאריך 1/1/07 שכרת דירה לשנה. שכ"ד הינו שווה ערך בשקלים ל- 500$ בחודש. הפקדת בידי המשכיר 12 שיקים דחויים על סך של 2112.50 ₪ (500 X 4.225) כל אחד ?

מחשבונים לחישובי ריבית

בימים אלו נוספו מחשבוני ריבית לאתר מ.א בקרה וניהול 1987 בע"מ,

המתמחה מזה 21 שנה בבדיקת חשבונות בנקים וחישובי ריבית לצרכים משפטיים.

באמצעות המחשבונים ומאגרי מידע הכוללים נתוני ריבית בנקים, שערי מט"ח ומדדים המעודכנים Online

החל מתאריך 01/01/1990, ניתן לבצע באופן עצמאי חישובים שונים