יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2008

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש נובמבר 2008 ב- 36,829 מיליוני דולרים, גידול בסך 1,664 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

השינוי ביתרות בחודש נובמבר 2008 נובע מהגורמים הבאים:
מחד, היתרות גדלו כתוצאה מתרומת בנק ישראל בסך 1,800 מליוני דולרים כתוצאה מרכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר במסגרת התכנית להגדלת יתרות מטבע חוץ ,ושיערוך יתרות מטבע חוץ בסכום של 165 מליוני דולרים.

ומאידך, היתרות קטנו כתוצאה מקיטון בפקדונות הבנקים בבנק ישראל במטבע חוץ כנגד מטבע חוץ בסכום של כ- 177 מליוני דולרים, ומהעברות של הסקטור הציבורי לחו"ל בסכום של כ- 124 מיליוני דולרים.

הודעת של בנק ישראל מתאריך 1/12/08

http://www.bankisrael.gov.il/press/heb/081201/081201y.htm