בית המשפט המחוזי ביטל את מינוי כונס הנכסים מטעם הבנק, אשר קיים רק את האינטרסים של באי כוח הבנק

 ביהמ"ש קבע כי יש לאשר לחייבים לבצע מכר עצמי של דירתם עפ"י סעיף 81ב1(ב)(3) לחוק ההוצאה לפועל, אשר יקיים את האינטרסים שלהם ושל הנושה, וביטל את מינוי כונס הנכסים מטעם הבנק, אשר קיים רק את האינטרסים של באי כוח הבנק.

ציטוטים מתמצית פס"ד כפי שפורסמה באתר בנבו   www.nevo.co.il

הבנק פתח בהליכי הוצאה לפועל למימוש משכון שהוטל על דירת המבקשים להבטחת הלוואה. המבקשים ביקשו למכור את הדירה בעצמם לכיסוי כל יתרת החוב לבנק. רשם ההוצאה לפועל דחה את בקשתם בקובעו כי לא התקיימו תנאי סעיף 181ב1(ב)(3) לחוק ההוצאה לפועל לביצוע מכר עצמי, ומינה כונס נכסים מטעם הבנק. המבקשים חתמו על הסכם מכר לדירה וביקשו לאשרו, אך רשם ההוצאה לפועל דחה את בקשתם וערעורים על ההחלטה נדחו, תוך קביעה כי המבקשים פעלו בחוסר תום לב בכך שמכרו את דירתם למרות שמונה כונס נכסים. מכאן הבקשה לרשות ערעור.
.
ביהמ"ש קיבל את הערעור וקבע כי:
מטרת סעיף 81ב1(ב)(3) היא הגנה על נוטלי הלוואות לדיור, ובהתאם לכך הוא קבע הסדרים שתכליתם להקל על חייבים. בהחלטות רשם ההוצאה לפועל ובימ"ש השלום לא ניתנה הדעת, ומכל מקום לא במידה הדרושה, לתכלית שלשמה נקבעו הוראות המכר העצמי, ולפיכך ראוי לתת למבקשים רשות לערער גם אם מדובר בערעור שני.
בעניין הנדון מתעוררת שאלה הנוגעת ל"בעיית הנציג", שהיא בעיה המתעוררת כתוצאה מכך שפרט אחד (הנציג) מנהל את ענייניו של פרט אחר (המיוצג), כך שתוצאותיהן של פעולות הנציג משפיעות על כיס העושר של המיוצג. במערך יחסים זה, אין עוד כל ערובה לכך שהעסקאות שיבצע הנציג בשמו של המיוצג תהיינה עסקאות יעילות או הוגנות. במקרה הנדון התוצאה חמורה יותר מפני שלא זו בלבד
שהנציג פועל מתוך עניין שאינו תואם את עניינו של המיוצג (הבנק), אלא שבה בעת הוא אף פוגע בזכותו של צד שלישי (המבקשים), בעוד המיוצג הוא שווה נפש לפגיעה זו. מצב עניינים כזה ביקש המחוקק למנוע כאשר חוקק את סעיף 81ב1(ב)(3) לחוק, ובמקום שבו הופרו זכויותיו של הצד השלישי מתבקשת התערבותו של בית המשפט כדי למנוע את הפגיעה בו על ידי פעולה של הנציג. טענות הכונס לא זו בלבד שלא תאמו את עניינו של הבנק, אלא שהן נועדו לסכל את האפשרות הנתונה למבקשים למכור את דירתם ולסלק את חובם לבנק, והכול בשל מה שאינו יכול להתפרש אלא כעניינם בהליך של באי כוח הבנק עצמם. על רקע ניגוד האינטרסים, והנתונים שלפיהם במועד עשיית הסכם המכר היה בסכום התמורה שנקבע בו כדי לכסות די והותר את חובם של המבקשים לבנק, לא היה מקום לקבוע שהמבקשים הפרו את חובתם כלפי הכונס או פגעו בעניינו של הבנק.
בהתאם לחוק, מינוי כונס נכסים נועד לאפשר את מימוש המשכון במקום שבו הממשכן אינו יכול או אינו מעוניין לסייע לבעל המשכון במימושו. מינוי כונס נכסים איננו תכלית העומדת בפני עצמה, ולכונס נכסים, בחזקתו ככזה, לא יכול להיות עניין משל עצמו במימוש המשכון או בתוצאות הליך ההוצאה לפועל. לכן, משראה הרשם לדחות את בקשת המבקשים, אך מן הנימוק שבינתיים מונה כונס הנכסים וכי הסכם המכר הוא בבחינת הפרעה למילוי תפקידו, הוא טעה כשהתעלם מעניינם של המבקשים כמו גם מעניינו של הבנק. אם מניחים שהתמורה שיכולים המבקשים לקבל על פי הסכם המכר מספיקה כדי סילוק מלוא חובם לבנק, אזי בלתי אפשרי לקבוע שבהתקשרם בהסכם המכר הם פעלו בחוסר תום לב, מפני שהמוכר את דירתו כדי לסלק חוב הלוואה שאותה נטל, הוא זה הנוהג בתום לב ובהתאם למצוות הדין. לעומת זאת,   מי שמבקש לסכל את ניסיונו של החייב לפרוע את חובו, תוך שהוא מעלה כלפיו טענות של פעולה בחוסר תום לב ובניגוד לדין בכך שהוא מפריע, כביכול, לפעולות כונס הנכסים, דווקא הוא זה אשר עליו יש לומר שהוא פועל בחוסר הגינות ותום לב.
מעבר לכך נפל פגם במינוי כונס הנכסים, שמונה על פי החלטה של הרשם לאחר שנדחתה בקשתם של המבקשים לבצע מכר עצמי. לפי סעיף 81ב1(ב)(3), משניתנת על ידי החייב הודעה על ביצוע מכר עצמי, על רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב הליכי ביצוע למשך תשעים יום. הוראה זו היא הוראה כופה שאינה משאירה את העניין לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל. לפיכך נפלה טעות בהחלטת הרשם הראשונה, כאשר הוא ראה לבקש את תגובת באי כוח הבנק, שהרי היה עליו להורות על עיכוב הליכי המימוש ולא להידרש כלל לתשובתו של הבנק ולנימוקיו. בעניין זה נפלה טעות נוספת בהחלטת בימ"ש קמא, משקבע שעל החייב להמציא פרטים מהותיים ובהם הסכום שבו מתכוון החייב למכור את הנכס. לדרישה זו אין כל אחיזה במילות הסעיף.
יש לדחות גם את טענת הבנק שלפיה המשכון על הדירה שבידי הבנק הוא זכות קניינית, ומשיקולים של הגנה על זכות הקניין הוא  רשאי לפעול למימוש המשכון ללא עיכוב ובאין מפריע. אמנם מדובר בזכות קניינית והבנק זכאי לממשה, אך זכותו הקניינית של הבנק איננה עדיפה על זכותם הקניינית של המבקשים, והם זכאים שתינתן להם האפשרות להשיא את תמורתה של הדירה באופן שיעלה בידם לפרוע את מלוא חובם לבנק. הליך המכר העצמי נועד להקל על החייב גם במובן זה שלא יהיה עליו לשאת בהוצאות הכרוכות בכינוס נכסים לצורך מימושו של הנכס הממושכן.

 רעא (חי') 14468-06-10 יניב שטרית נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ (מחוזי; א' קיסרי; 05/10/10) – 11 ע'

  לפס"ד באתר נבו

 http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/ME-10-06-14468-610.doc