מחשבוני ריבית והצמדה כלי עזר לחישובים פיננסיים ומשפטיים באינטרנט

לאורך השנה האחרונה, הוסיפה מ.א. בקרה וניהול בע"מ מחשבוני ריבית לאתר האינטרנט הראשי של החברה אשר כוללים בן היתר: מחשבונים פיננסיים לחישובי ריבית, חישובים כלכליים, חישובים משפטיים וחישובים מסחריים שונים, ברמה מקצועית גבוהה, המיועדים לשמש כלי עזר ידידותי עבור הגורמים הבאים:

שופטים ועורכי דין – הדנים בחישוב יתרות חוב לבנק של חייבים המתנהלות בהוצאה לפועל, אשר לגביהם נפסק כי יחויבו לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה.

רואי חשבון ויועצי מס העובדים מול גיליונות אלקטרוניים – המעוניינים לבצע חישובי הצלבה ואימות מהירים.

מנהלי כספים ומנכ"לים של חברות – המבקשים לבצע חישובי השוואה וכדאיות או בדיקת חיובי ריבית בחשבונות שוטפים ובהלוואות בשקלים ובמט"ח, חישובי הצמדה למדדים שונים, תשואה על פיקדונות, נכיונות שיקים וחישובי ריבית צמודה .

הגולש הלא מקצועי, המבקש לחשב או לבדוק חישובים שונים הקשורים למשכנתאות ולסוגי הריבית השונים הנהוגים במערכת הבנקאית בישראל ובהוצאה לפועל – הן לפני פסק דין והן אחרי פסק דין.

רשימת מחשבוני ריבית של מ.א. בקרה וניהול כוללת בין היתר:

חישוב חוק פסיקת ריבית והצמדה – מחשבון המיועד לחישוב פסיקת ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה לפני מתן פסק דין, או חישוב ריבית והפרשי הצמדה לפי חוק ההוצאה לפועל – אחרי מתן פסק דין.

מחשבון פריים לחישוב בריבית משתנה בתוספת (+) (-) ריבית קבועה. מחשבון ריבית פריים, הוא מחשבון ריבית, המאפשר ביצוע חישוב לפי ריבית המשתנה בהתאם לשינויים בשיעורי ריבית הפריים, בתוספת ריבית – כנהוג בדרך כלל בהלוואות עסקיות, או שיעור ריבית הפריים בהפחתת ריבית – כנהוג בדרך כלל בחישוב פיקדונות.

מחשבון לחישוב "חוב בנק" המיועד לחישובי ריבית פיגורים כנהוג בהוצל"פ לגבי חובות לבנקים.

חישוב חוב – מחשבון לחישובי ריבית בשיטה ובשיעורי הריבית הנהוגים בבנקים השונים לחשבונות חח"ד עסקיים כמו ריבית חובה או ריבית חריגה.

ריבית החשב כללי – מחשבון לחישוב ריבית המבוסס על טבלאות ריבית שונות של החשב הכללי באוצר.

ריבית ליבור – מחשבון המאפשר לבצע חישוב ריבית על חוב לפי שיעורי ריבית מט”ח המתבססים על שיעור ריבית הליבור לתקופות שונות.

שער יציג – מחשבון המרת מט"ח שערים צולבים – באמצעות מחשבון זה תוכל להמיר מטבע חוץ לש"ח ולהמיר סכומים ממטבע אחד למטבע שני, כמו שער הדולר ביחס לשקל, או שער הליש"ט ביחס לאירו וכו'. חישוב השערים הצולבים נעשה על פי היחס בין השער היציג של המטבעות הזרים לשקל – בהתאם לתאריך שנבחר.

מחשבון מט"ח לחישובי ריבית והפרשי שער במט"ח כאשר הריבית מצטרפת ליתרה (ריבית דריבית) מידי שבוע/חודש/רבעון/שנה/פשוטה.

הצמדה למדד – מחשבון חישובי ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן ולמדד הבניה, לפי מדד בגין או המדד הידוע כאשר הריבית הצמודה מצטרפת ליתרה (ריבית דריבית) מידי שבוע/חודש/רבעון/שנה/פשוטה.
בהפקת הדו"ח המפורט ניתן לזהות גם את סכומי הריבית הנומינאליים וגם את הפרשי הצמדה על הריבית ועל הקרן.

חישוב משכנתא באמצעות מחשבון משכנתא משוכלל לחישובי ריבית להלוואות משכנתא בשיטת לוח שפיצר.

חישוב הלוואה על בסיס החזר קרן קבוע לרבות הנפקת לוח סילוקין המפרט את מרכיב הקרן והריבית בכל תשלום.

נכיון שיק – חיוב ריבית מראש. המחשבון מאפשר לבדוק את הריבית שחויבה מראש בנכיונות שיקים.

חישוב ערך עתידי של סידרת תשלומים סידרת תשלומים. ניתן להשוות בין פיקדונות בנקאיים או בהשקעות המניבות תקבולים תקופתיים.

ריבית אפקטיבית – מחשבון המאפשר חישוב שיעור הריבית השנתית האפקטיבית (הריבית מתואמת ) כאשר נתונה ריבית נקובה (הריבית הנומינאלית).