פיגור בהלוואה מהו שיעור הריבית בו יחויב הפיגור בהלוואה ?

מהו שיעור הריבית בו יחויב הפיגור בהלוואה האם יהיה בהתאם למוסכם בהסכם על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות או לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה

פס"ד במחוזי – הסכמים יש לכבד

בית המשפט המחוזי אישר פסק בורר מתוקן בו נקבע כי שיעור הריבית בו חויב הפיגור בהלוואה יהיה בהתאם למוסכם בהסכם על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, זאת לאחר שהורה לבורר לתקן את פסק הבורר שקבע כי פיגור בהחזר ההלוואה יחויב לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ולא על פי הסכם ההלוואה שקבע חיוב ריבית מקסימאלית לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

לצפייה במאמר לחץ [הסכמים יש לכבד] 

שווי נדל"ן – שיערוך שווי נדל"ן לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה

שערוך שווי עסקת מקרקעין על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה

* עו"ד אסף גסטפרוינד

בפסק דין אשר ניתן ביום 17.05.09 בת"א 3119/01 יגאל אברג'יל ואח' נ' ששון דרגן ואח', קבע ביהמ"ש המחוזי בירושלים, מפי כבוד סגן הנשיא דוד חשין, כי במקרה בו הסכם מקרקעין אינו קובע מנגנון לחישוב ריבית והצמדה, יש לחשב את הריבית עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה.

לצפייה במאמר לחץ : [שווי נדלן לפי חוק]

בית המשפט : בנק מזרחי טפחות ישלם את סכום הערבות שנמנע מלפרוע בתוספת ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה

* עו"ד אסף גסטפרוינד

המחאת זכויות לצד ג'- אינה פוגעת בזכויותיו של הצד השני כלפי הממחה

בפסק דין אשר ניתן ביום 29.01.09 בה"פ 622/08 ורד הזהב 1994 בע"מ נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, קבע ביהמ"ש המחוזי בחיפה, מפי כבוד סגנית הנשיאה שולמית וסרקרוג, כי כאשר צד לחוזה ממחה זכויותיו לצד ג', ממשיכות לעמוד לזכותו של הצד האחר לחוזה כל הטענות מתחום החוזה שעשויות לעמוד לו כנגד הממחה, גם כנגד הנחמה, אשר באותו מקרה- היה בנק.

 

למאמר המלא לחץ : [ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה]

פסיקת ריבית והצמדה – החל ממתי יש להשית על חוב ריבית פיגורים כחוק

שאלת גולש :

באתר המחשבונים של מ.א. בקרה וניהול, מופיעים בין היתר , מחשבונים לחישוב ריבית והפרשי הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה.

שאלתי היא – החל ממתי יש להשית על חוב "ריבית פיגורים", כמשמעותה בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961

תשובת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנקים.

בסעיף 5 ב' לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 נאמר :
"סכום כסף שפסקה רשות שיפוטית לבעל דין ולא שולם על ידי החייב במועד הפירעון, ייווספו עליו, ממועד הפירעון עד מועד התשלום בפועל – הפרשי הצמדה וריבית, בצירוף ריבית צמודה, בשיעור ובדרך חישוב שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת (להלן – ריבית פיגורים)."

לצורך ביצוע חישוב בהתאם לאמור בסעיף 5 ב' לעיל יש לעשות שימוש במחשבון "חישוב חוק פסיקת ריבית והצמדה" ולבחור סטאטוס "אחרי פסק דין".

התייחסות לנושא "ריבית פיגורים" ניתן למצוא בפסק דין של כב' השופט אהרן פרקש מתאריך 20/05/2007 בבית המשפט המחוזי בירושלים ע"א 9645/06 שם נדונה בין היתר השאלה : מאימתי יש להוסיף לסכום הפסוק "ריבית פיגורים", כמשמעותה בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 , האם מיום מתן פסק הדין בערכאה הראשונה או מיום מתן פסק הדין בערעור ?

לכניסה למחשבון לחישוב חוק פסיקת ריבית והצמדה לחץ [פסיקת ריבית]

[לקריאת הפס"ד]

 

עמלת בנק על הלוואה מלבד הריבית – אינה חוקית

שופט דחה תביעה של הבנק לפיתוח התעשיה לחייב חברה שלוותה ממנו מיליון שקל, לשלם לו, בנוסף לריבית , עמלה בסך 250,000 דולר.
▪ ▪ ▪
שופט בית משפט השלום בתל אביב יונה אטדגי דחה תביעה שהגיש הבנק לפיתוח התעשיה לחייב את חברת מרשל איזוטופ בע"מ לשלם לו על הלוואה שנתן לה, בנוסף על הריבית שנקבעה בהסכם ההלוואה, "עמלה" בסך 250,000 דולר. השופט אטדגי קבע כי מדובר בריבית נוספת בלתי חוקית.
איזוטופ, העוסקת ביצור מים המועשרים בחמצן 18 לשימוש בתעשיות ההדמיה הרפואית, הייתה לקוחה של הבנק ב-2004-1999.

במקביל להלוואה בסך מיליון שקל שקיבלה איזוטופ מהבנק להקמת מפעל, חתמה בנובמבר 2000 על "כתב התחייבות" שחתם עליו אחד מבעליה רפאל רידניק, ולפיו אם יחול בתוך 5 שנים "שינוי בשליטה" בחברה, היא תשלם מיד לבנק 350,000 דולר. אם לא יחול "שינוי בשליטה", תשלם לבנק 250,000 דולר.

בפברואר 2004 פנתה איזוטופ לבנק וביקשה לקבל פירוט על יתרת החוב שלה ודרך מוצעת לסגירת החוב. הבנק השיב לאיזוטופ על שאלותיה, אך הוסיף כי בבוא העת יבקש את פירעון סכום ההתחייבות, בסך 250,000 דולר. איזוטופ התכחשה לכתב ההתחייבות.

עמלה לא חוקית

הבנק עתר לבית משפט השלום לתת צו הצהרתי על תוקפו המחייב של כתב ההתחייבות, ולהורות לאיזוטופ לשלם לו 250,000 דולר. הבנק הגדיר תשלום זה כ"עמלה".

איזוטופ התכחשה להתחייבותה וטענה, בין היתר, כי על כתב ההתחייבות אין חותמת שלה, אלא חתימה של רידניק בלבד. ואולם השופט דחה טענה זו על סמך הראיות שהובאו לפניו, וכן דחה את טענות החברה על עושק וכפייה מצד הבנק.

עם זאת, קבע כי מכיוון שההתחייבות ניתנה בקשר לקבלת ההלוואה, ועל כן היא מוגדרת "ריבית" על-פי חוק הריבית , ומכיוון שריבית זו גבוהה מהריבית שפרסם הבנק, אין הוא רשאי לגבות אותה. השופט אטדגי ציין כי אומנם יש מחלוקת בין הצדדים מה גובה הריבית הגלומה בתוספת שדרש הבנק, אך "אין צורך במומחיות מיוחדת כדי לקבוע שריבית בסך 250,000 דולר, המתווספת לריבית הנקובה בהסכם ההלוואה, בגין הלוואה של 1 מיליון שקל, מגיעה לכדי עשרות אחוזים לכל הפחות, ובוודאי שהיא עולה על שיעורי הריבית המקסימליים שפורטו בהודעה שפרסם הבנק".

השופט הוסיף כי ההתחייבות אינה חוקית גם משום ש"אינה מגובה בנוהל כתוב, שקוף, מבוקר ומפוקח, כפי שמתחייב ממעמדו המעין-ציבורי של בנק בישראל".

הפ 200789/04

ציטוטים מכתבה שפורסמה ב www.news1.co.il
מאת : משה ריינפלד נוצר : 31/12/08

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-185252-00.html?tag=14-00-20

בדיקת בנקים הוכיחה כי עמלת בנק על הלוואה מלבד הריבית – אינה חוקית.