התנהלות הבנק, הייתה מנוגדת לכל סטנדרט סביר המצופה ממוסד בנקאי.

פוסט נבחר

נדחתה תביעת בנק, כנגד הנתבעים בגין יתרת חובה שהצטברה בחשבון הבנק שלהם

קרא עוד

חב' מ.א בקרה וניהול מתמחה מזה 29 שנה בהחזרי כספים מהבנקים ומחב' אשראי חוץ בנקאי ללקוחות עסקיים, מרביתם בהסדרי פשרה באמצעות בדיקת התנהלות בנק, ומתן חוות דעת מומחה

תביעת בנק נדחתה

תביעת הבנק נגד ערבה להלוואת משכנתא נדחתה ע"י בית המשפט אשר קבע כי, מבחינה אופרטיבית כל עוד לא נפרע החוב, כולו או חלקו, מכספי ביטוח החיים, בהלוואת משכנתא, הרי שהערב אינו חב בפירעון החוב.
לתמצית פס"ד לחץ : [כאן]

המחוזי דחה תביעת בנק וביקר בחריפות את התנהגותו

ביהמ"ש קיבל טענת נתבעת והורה על דחיית תביעתו של בנק אשר הוגשה בגין יתרת חוב בהלוואות מחמת התיישנותה מאחר והוגשה בחלוף למעלה משבע שנים לאחר המועד המוסכם לגמר פירעונה של כל אחת מן ההלוואות.

ביהמ"ש פסק כי הבנק הגיש תצהיר פרטים נוספים שאינו אמת, ותכליתו להטעות את הקורא על מנת שמירוץ ההתיישנות יתאפס למועד מאוחר ממועד הגשת התביעה שהתיישן. נפסק כי התנהלות הבנק מעמידה בספק את מהימנות המצהיר והתצהיר, וכי ראוי כי הגורמים המופקדים על אכיפת החוק ייתנו דעתם לדבר ויפתחו בחקירה בגינו.

ליתר פרוט : לחצו כאן

ביהמ"ש העליון ביטל ערבותה של ערבה להלוואה

בית המשפט העליון קבע כי בנק הטעה בעניין מהותי ערבה להלוואה, בכך שבמועד חתימתה כערבה על הלוואה שניה בחשבון העסקי של בניה, הוא לא גילה לה כי הבנים אינם עומדים בהתחייבויותיהם לפירעון ההלוואה הראשונה עליה חתמה.

בהתאם לכך, קבע בית המשפט העליון כי להטעיה זו יש ליתן משקל משמעותי, עד כדי ראיית הערבה, במידה והייתה מודעת לכך שהבנים לא עמדו בהחזר ההלוואה הראשונה, כמי שהיתה מסרבת לחתום כערבה על ההלוואה השניה.

כפועל יוצא מכך, פסק ביהמ"ש העליון כי לא היה נרשם השעבוד השני על הדירה, ועל כן היה הבנק יכול להיפרע רק בגין השעבוד הראשון על הדירה, עד לגובה סכום הערבות על ההלוואה הראשונה.

לתמצית פס"ד לחץ [כאן]

נדחתה תביעת בנק הפועלים כנגד ערב עקב אי מתן הסבר

השופטת קבעה כי הבנק הפר את חובת ההסבר לערב, ופטרה את הערב מחבותו לחוב הלווה.

לצפייה בתמצית פס"ד לחץ [תביעת בנק נגד ערב]

בית משפט קבע כי הבנק אכן לא עמד בחובות המוטלות עליו על פי חוק

בית משפט השלום בירושלים, קובע כי בנק לאומי למשכנתאות אכן לא עמד בחובות המוטלות עליו על פי חוק כלפי ערבה יחידה, אשר נתבעה על ידי הבנק על יתרת חוב של 320,000 ש"ח בהלוואה לה ערבה, ולכן דין תביעת הבנק להידחות.

לקריאת המאמר [לחץ כאן]

ביהמ"ש המחוזי דחה תביעת בנק על סך של 6 מיליון שקל וקבע כי וקבע כי הבנק הפר את הסכם הלווי

בית המשפט השתכנע כי הבנק לא קיים את הסכם הליווי עבר על חובת הנאמנות כלפי החברה ובהתחשב בנזקים הכספיים שהבנק גרם לחברה, דחה בית המשפט את תביעת הבנק.

לצפייה במאמר לחץ: [הסכם הליווי]

נדחתה תביעת הבנק הבינלאומי נגד דירים שהתבססה על התחייבותם עפ"י הסכם המכר

הבנק הבינלאומי תבע דיירים בפרויקט שמונה לו כונס נכסים, בטענה שבניגוד להתחייבותם בהסכם המכר, לא הפקידו את תמורת הדירה בחשבון הליווי של הבנק.

 בית המשפט פסק, כי הדירים התחייבו לערוב לכל היותר להסכם הליווי הספציפי של הפרויקט בו נמצאת דירתם ולא לכל ההתחייבויות הצולבות של הקבלן כלפי הבנק ודחה את תביעת הבנק.

פורסם בנבו

http://www.nevo.co

לפס"ד

http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-04-17101-112.htm

תביעה של בנק כנגד לקוח נדחתה מחמת התיישנות

פורסם באתר נבו

בית המשפט דחה תביעה של בנק כנגד לקוח מחמת התיישנות תביעתו. נפסק, כי לתובע עמדה הזכות החוזית, להעמדת ההלוואה לפירעון מידי כאשר הנתבעים הפסיקו לשלם את התשלומים על חשבון ההלוואה, ומאז חלפה תקופת ההתיישנות.

התובע – בנק הגיש כנגד הנתבעים תביעה לתשלום יתרת הלוואה שלא סולקה. הנתבעים הגישו בקשה לרשות להתגונן ובמסגרתה העלו טענת התיישנות. הנתבעים טענו, כי מאז שהפסיקו לשלם בגין ההלוואה חלפה תקופת ההתיישנות. מנגד, התובע טען, בין היתר, כי בהסכם ההלוואה צויין, כי הנתבעים מוותרים על כל זכויותיהם לטעון טענת התיישנות.

בית המשפט דחה את התביעה מחמת התיישנות ופסק כלהלן:

הדרך שבה מנהל בעל דין את עניינו בבית המשפט הינה בעלת משמעות ראייתית, באופן דומה לראיה נסיבתית, וניתן להעניק משמעות ראייתית לאי הגשת ראיה. התנהגות כגון דא, בהעדר הסבר אמין וסביר – פועלת לחובתו של הנוקט בה, שכן היא מקימה למעשה חזקה שבעובדה, הנעוצה בהיגיון ובניסיון חיים, לפיה דין ההימנעות כדין הודאה בכך שלו הובאה אותה ראיה, היא הייתה פועלת לחובת הנמנע ותומכת בגרסת היריב. בדרך זו ניתן למעשה משקל ראייתי לראיה שלא הובאה. כאשר בפי בעל דין הסבר סביר ואמין לאי העדתו של עד מטעמו או לאי הגשת ראיה מצידו, ישמיט ההסבר את הבסיס מתחת לקיומה של החזקה שנוצרה לחובתו בשל אי הבאת הראיה.

בנסיבות העניין, עולה בצורה חד משמעית כי קיימים מסמכים רבים שלא הוצגו על ידי הבנק לביהמ"ש, ואשר נוגעים ישירות לשאלה שבמחלוקת, היינו , לנושא ההתיישנות.

הלווים, הנתבעים הפסיקו לשלם את התשלומים כבר בפברואר 1999, אם כך לתובע קמה הזכות לדרוש את מלוא התשלומים על חשבון ההלוואה ממועד זה.

אם הנושה צריך ליתן דרישה לשם קביעת מועד הפרעון, עליו ליתן הדרישה תוך זמן סביר, ואין הוא רשאי להמתין עד בוש. עקרונות כללים אלה הם שניים: ראשית, העקרון הכללי בדבר ביצוע פעולה משפטית בתום לב, עקרון תום הלב דורש כי הנושה יבצע הדרוש בזמן סביר ולא יעמיד את החייב בפני מצב שאין הוא יודע עוד מה דין החוב וכיצד להוכיחו; שנית, העקרונות הכלליים העומדים ביסוד דיני ההתיישנות, אשר מצדיקים מתן הודעה תוך זמן סביר כדי להגן על האינטרסים הראויים של החייב ושל הציבור.

לתובע עמדה הזכות החוזית, להעמדת ההלוואה לפירעון מידי כאשר הנתבעים הפסיקו לשלם את התשלומים על חשבון ההלוואה, בפברואר 1999, והמתנה של שנה וחצי עד להעמדת ההלוואה לפירעון מידי, בלא שיש נסיבות המצדיקות זאת, בלא שהוכחו הנסיבות שיתמכו בטענה כי היה מקום להמתין למעלה משנה וחצי.

ויתור גורף ומראש על טענת התיישנות חושף את הלקוח לסיכוני תביעה שהדין מבקש לפטור אותו מהם, ומעמיס עליו נטל לשמור את ראיותיו מעבר לתקופת ההתיישנות, משכך אין להרשות אותו.

ציטוטים ממיני רציו שפורסם באתר נבו – www.nevo.co.il

לפסק דין באתר נבו

http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-07-35191-147.htm

פס"ד בעליון דחה ערעור בנק דיסקונט נגד יהלומן

נדחתה תביעת בנק דיסקונט על מליון וחצי שקל נגד יהלומן. בית המשפט העליון דחה ערעור של בנק דיסקונט.

לתמצית פס"ד לחץ : [תביעת בנק]