פיגור בהלוואה מהו שיעור הריבית בו יחויב הפיגור בהלוואה ?

מהו שיעור הריבית בו יחויב הפיגור בהלוואה האם יהיה בהתאם למוסכם בהסכם על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות או לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה

פס"ד במחוזי – הסכמים יש לכבד

בית המשפט המחוזי אישר פסק בורר מתוקן בו נקבע כי שיעור הריבית בו חויב הפיגור בהלוואה יהיה בהתאם למוסכם בהסכם על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, זאת לאחר שהורה לבורר לתקן את פסק הבורר שקבע כי פיגור בהחזר ההלוואה יחויב לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ולא על פי הסכם ההלוואה שקבע חיוב ריבית מקסימאלית לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

לצפייה במאמר לחץ [הסכמים יש לכבד] 

בדיקת בנק סייעה לערב לדחות את תביעת הבנק נגדו

בדיקת בנק סייעה לערב לדחות את תביעת הבנק נגדו

להלן ציטוטים מתוך מיני-רציו כפי שפורסם באתר נבו www.nevo.co.il

* נדחתה תביעת בנק נגד ערב. למרות שהערבות נחתמה בטרם נכנס לתוקף תיקון תשנ"ח, קיימת פסיקה שהתייחסה לערבות שנחתמה טרם התיקון והטילה על הבנק חובה ליידע את הערב במועד, על כך שהחייב אינו פורע חובו, תוך קביעה שחובה זו מעוגנת בעקרון תום הלב.

תביעה כספית נגד ערב אשר טען, בין היתר, כי אילו היה מקבל הודעה בדבר פיגור בפירעון ההלוואה בזמן אמת, היה באפשרותו לדאוג לכך, שיימצאו כספים מהם ניתן היה לפרוע את חובה של החייבת. בית משפט השלום דחה את התביעה ופסק כי:
יש לדחות את מרבית הטיעונים של הנתבע המבוססים על הפרת חובות הבנק כלפי ערב יחיד המפורטות בתיקון תשנ"ח לחוק הערבות. לא כך המצב לגבי הטענה בדבר אי מתן הודעה במועד לנתבע, שהחייבת לא עמדה בפירעון ההלוואה במועד. אמנם סעיף 26(א) לתיקון תשנ"ח אינו חל על המקרה, שכן הערבות נחתמה בטרם נכנס לתוקף תיקון תשנ"ח, אך במקרה דנן קיימת פסיקה בפרשת ליברמן, שהתייחסה לערבות שנחתמה טרם כניסתו לתוקף של תיקון תשנ"ח והטילה על הבנק חובה ליידע את הערב במועד, על כך שהחייב העיקרי אינו פורע חובו במועד המקורי שנקבע, תוך קביעה שחובה זו מעוגנת בעקרון תום הלב. ביהמ"ש קבע כי הנזק שנגרם לנתבע הינו בשיעור מלוא החוב, ומכאן שדינה של התביעה נגדו להידחות.

פסק דין של כב' השופטת ורדינה סימון מתאריך 20/4/2009 בבית המשפט השלום בת"א בתביעה של בנק מסד סניף משרד ראשי נגד דויטש תומאס. ת.א 013375/07

לקריאת פס"ד המלא ולמיני רציו שפורסמו באתר נבו לחץ
http://www.nevo.co.il/Psika_word/shalom/s07013375-164.doc