מחשבון משכנתא – כלי עזר לחישוב ריבית בהתאם לחוק להגנת הצרכן

לפי חוק הגנת הצרכן והתקנות השונות שהוצאו על-פיו, עוסק המציע למכירה מצרך או שירות באשראי, חייב להודיע לצרכן, בין השאר, על שיעור הריבית בחישוב שנתי הגלום במחיר באשראי.
התקנות תובעות מן המוכר להביא את שיעור הריבית השנתי האפקטיבי לידיעת הצרכן לפני כריתת הסכם המכר. המידע צריך, איפוא, להימסר לצרכן לפני הקנייה ולא לאחריה. כוונת הוראה זו היא שהצרכן ידע בן השאר את שיעור הריבית השנתית המתואמת.

לדוגמא: מציעים לך לקנות מוצר במחיר של 12,000 ₪, ב 24 החזרים חודשיים שווים של 950 ₪.

מהו אחוז הריבית בחישוב שנתי הגלום בעסקה ?

תשובה לשאלה זו ניתן לקבל באמצעות שימוש במחשבון לחישוב משכנתא, בו תוכל להפיק לוח סילוקין להלוואה או לעסקה, כאשר ההחזרים החודשיים הינם שווים ומבוצעים בסוף כל חודש – לוח שפיצר (החזר הקרן החודשי אינו קבוע).

כפי שתיראה, שיעור הריבית הנומינאלית הוא % 9.3235 לשנה.

כדי לקבל את שיעור הריבית האפקטיבית יש לעשות שימוש במחשבון נוסף הנמצא באתר מ.א. בקרה וניהול שהוא מחשבון ריבית אפקטיבית ,כפי שתראה שיעור הריבית האפקטיבית של שיעור ריבית נומינאלי של 9.3235% הינו % 9.73242 לשנה.

ריבית אפקטיבית – מחשבון חדש באתר המחשבונים של מ.א. בקרה וניהול בע"מ

מחשבון ריבית אפקטיבית מאפשר לנו להשוות בין ריביות המשולמות בצורות שונות של תשלומים ולשקלל את מספר התשלומים לתוך שער הריבית. ריבית זו הינה חשובה לצורך השוואה וחישוב הלוואה וחישוב משכתנא או בהשוואה בין פיקדונות שונים.

דוגמא לבדיקת בנק

בחשבון עו"ש בו ריבית החובה הנומינלית השנתית הינה 8% קיימת יתרת חובה של 100,000 ₪. מהו שיעור הריבית האפקטיבי בחשבון בהנחה שהריבית מצטברת כל רבעון קלנדרי. באמצעות המחשבון ניתן לראות כי הריבית האפקטיבית השנתית הינה 8.24%, כלומר הלקוח יחויב במשך השנה בריבית של 8,240 ₪ ולא ב- 8,000 ₪ אילו חישוב ריבית בוצע נומינלית.