חישוב משכנתא בעזרת מחשבון ריבית משוכלל יכול לסייע לציבור מקבלי המשכנתא להשוות בין הריביות בבנקים השונים.

המפקח על הבנקים קרא מספר פעמים לציבור המבקש לקבל משכנתא, להשוות בין הריביות של המשכנתאות בבנקים השונים, דבר שיכול להביא לחסכון ניכר בעלות המשכנתא ללווה, בשל הפערים הגדולים בין שיעורי הריבית בבנקים השונים.

עוד מציין המפקח על הבנקים, כי לעיתים ההשוואה אינה פשוטה, שכן מיגוון המשכנתאות המוצע הוא רחב וקיימת חשיבות ניכרת לכך שהלווים יבצעו בעצמם השוואת מחירים .

חישוב משכתנא בעזרת מחשבון ריבית משוכלל יכול לסייע לציבור מקבלי המשכנתא לבצע חישוב הלוואה, לבדיקת ריבית אפקטיבית ולקבל תשובות על השאלות הבאות:

1. מה יהיה סכום התשלום החודשי ?
במידה והנך מעוניין לקבל הלוואה בסך 100,000 ₪ למשך 5 שנים בריבית שנתית של 6%.
2. מהו אחוז הריבית הגלום במשכנתא ?
במידה ומציעים לך הלוואה בסך 120000 ₪ בהחזר חודשי של 2350 ₪ למשך 5 שנים .
3. תוך כמה זמן תסיים לשלם את המשכנתא לבנק ?
במידה ומציעים לך הלוואה בסך 200000 ₪ הנושאת ריבית של 9% לשנה. אם יכולת ההחזר החודשי שלך היא 2000 ₪.

רבית החובה בחשבון מסוג חח"ד יחידים בבנק מזרחי טפחות ובכל החשבונות בבנק אגוד מתייקרת מעבר לשיעור המתחייב מהעלייה בשיעור הפריים – כך קובעים כלכלני מ.א. בקרה וניהול

בהתאם להחלטת הנגיד להעלות את ריבית בנק ישראל ועפ"י הודעות הבנקים באמצעי התקשורת, שיעור ריבית הפריים בבנקים השונים, יעלה החל מיום 01/08/08 ב- 0.25% לשיעור כולל של 5.5% לשנה.

מבדיקה שערכו כלכלני מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת בנק עולה, כי בנוסף להעלאת שיעור הפריים ב- 0.25% כמתחייב מהודעת הנגיד, יגדילו בנק מזרחי טפחות ובנק אגוד גם את שיעור תוספת הסיכון בחשבונות שונים – בהתאם לסיווג החשבון וקו האשראי.

החל מתאריך 03/08/08, יוגדל שיעור תוספת הסיכון לכל החשבונות בבנק אגוד ב- 0.75% לשנה.

ריבית החובה בחשבונות חח"ד תעמוד על 13.3% לשנה. ריבית החובה בחשבונות עובר ושב תעמוד על 15.8% לשנה.

בבנק מזרחי טפחות, החל מתאריך 01/08/08 תתייקר תוספת הסיכון לחשבונות המוגדרים כחשבון חח"ד יחידים, בשיעור שנתי של 0.5% ושיעור ריבית החובה בחשבונות אלו ינוע בין 11.75% לבין 14.25% לשנה, בהתאם לדירוג המסגרת.

בנק לפיתוח התעשיה – 20/8/2002 – 1/8/2008

בהודעה לעיתונות מיום 20/7/08 הודיע בנק ישראל כי החל מ-1.8.2008 יבוטל הרשיון הבנקאי של הבנק לפיתוח התעשיה.

ב-29 בינואר, 2006 קבע הנגיד כי רשיונו הבנקאי של הבנק לפיתוח התעשייה בע"מ יבוטל החל מיום 1 באוגוסט 2008, ולפיכך ממועד זה יחדל הבנק מלהיות תאגיד בנקאי.

כפי שנמסר מהבנק, עד למועד ביטול הרשיון כאמור לעיל, פועל הבנק לפירעון הפיקדונות וצמצום מספר המפקידים ופונה למפקידים לצורך סגירת חשבונם בבנק.

יש לציין כי בנק ישראל העמיד אשראי מיוחד לבנק לפיתוח התעשיה החל מהיום בו הסתבר כי הבנק אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו כלפי המפקידים 20/8/02.

להלן קישור לאתר בנק ישראל
http://www.bankisrael.gov.il/press/heb/080720/080720p.htm

מחשבון ריבית לחישוב הפרשי הצמדה וריבית

באמצעות מחשבון ריבית זה שהינו אחד ממחשבונים פיננסיים באתר מ.א. בקרה וניהול בע”מ תוכל לבצע חישוב ריבית והפרשי הצמדה למדד על סכומים בשיטת הריבית הפשוטה או בשיטת ריבית דה ריבית שנתית, רבעונית, חודשית או שבועית ולקבל תשובות לשאלות שונות כגון:

האם חשבון הבנק שלך זוכה במלוא התשואה על השקעתך בפיקדון בנקאי צמוד מדד בתוספת ריבית ?

בתאריך 1/5/06 השקעת 150,000 ₪ בפקדון בנקאי צמוד למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית של 4%. בתאריך 1/2/08 נפרע הפקדון לחשבון הבנק שלך בסכום של 165,029.70 ₪. ברצונך לבדוק את הסכום שהתקבל (בהנחה שלא משולם מס).

מ.א. בקרה וניהול : ריבית החובה בחלק מהבנקים מתייקרת מעבר לעליה בשיעור הפריים

בהתאם להחלטת הנגיד, יעלה שיעור ריבית הפריים בבנקים השונים, החל מיום 30/05/08 ב- 0.25% לשיעור כולל של 5% לשנה.

מבדיקה שערכו כלכלני מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בחישוב ריבית ובדיקת חשבונות בנקים עולה , כי בנוסף לעליה בשיעור ריבית הפריים, העלה בנק הפועלים גם את שיעור תוספת הסיכון לחשבונות המוגדרים כ- "חח"ד עסקי" ו- "חח"ד עסקי מדורג", בשיעורים שנתיים הנעים בין 1.5% ל- 2.5%. זאת, בהתאם למדרגת הריבית.

העלאת שיעורי ריבית הפריים ותוספת הסיכון מביאה את ריבית החובה בחשבונות בנק עסקיים עם מסגרות אשראי מאושרות, המתנהלים בבנק הפועלים, מרמה שעד עתה נעה בין 8.25% ל- 9.75% לשנה, לרמה שהחל מסוף חודש זה תעמוד על 10% עד 12.5% לשנה.

לעומת זאת, בנק מזרחי טפחות, הגדיל את תוספת הסיכון בשיעור של 0.5% לשנה בכל סוגי החשבונות, למעט אותם חשבונות המוגדרים כ- "חשבונות חח"ד תאגידים".